مداحی جدید محمود کریمی به نام زنجیر زنی سه ضرب با طبل و سنج و دمام بوشهری