فک کن نون ملتو آجر بکنی و با ساختن مسجد بری آجر دزدی