عرفان طهماسبی تو مثل ستاره ها شبو از شب زده ها دور میکنی