رامین تجنگی به جان چشات دیوانه بازیات بد شری دستم داد