رامین بهارستانی دیگه بس کن واست فرقی نداره اشکام بریزه دونه دونه