اهنگ من که پامو کج نذاشتم که تو یه موقع نرنجی از نیام