اهنگ خودم خواستم باتمام وجود با تویی که نبود عاشقانه بمانم از روزبه بمانی