اهنگ بوگون سنین دوغوم گونون مبارک اولسون از علی قاسم خانی