آهنگ کاش کور اولایدم کار اولایدیم لال اولایدیم اما تز آیلاردیم با صدای تاممی