آهنگ جدید هیچکس به نام سلمونی نرو با ما بد باش فقط