آهنگ اون حتما بهتر از منه یه لحظم از تو فکرت نمیره